000 nam a22 7a 4500
999 _c10808
_d10808
003 OSt
005 20190207105501.0
008 190207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9781403965530
100 _aMostou, Julie
245 _aSoft Borders : Rethinking sovereignty and democracy
942 _2ddc
_cBK